Thông báo hoàn tất học phí Thạc sĩ lớp 20MQT1B, 20MTC1B, 20MDL1B

Nhà trường thông báo tới học viên lớp 20MQT1B, 20MTC1B, 20MDL1B về thời gian hoàn tất các khoản công nợ còn thiếu, cụ thể như sau:

 Chi tiết thông báo: Xem tại đây

Đã đọc 240 lần
Về đầu trang
Design by Information Management Department