STT Nội dung
1 Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ chuyên ngành QTKD (19/12/2020) - Xem tại đây
2 Lễ bảo vệ đề cương thạc sĩ chuyên ngành Du lịch (30/01/2021) - Xem tại đây
3 Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ chuyên ngành TCNH (07/03/2021) - Xem tại đây
4 Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ chuyên ngành TCNH (15/03/2021) - Xem tại đây