NTTU – Biểu mẫu tuyển sinh Tiến sĩ

  1. Đơn dự tuyển: Tải tại đây
  2. Lý lịch khoa học của người dự tuyển (theo mẫu BMTS02, có xác nhận của cơ quan/địa phương, có đóng dấu giáp lai ảnh);: Tải tại đây
  3. Xác nhận công tác (theo mẫu BMTS03): Tải tại đây
  4. 05 bản bài luận về hướng nghiên cứu (theo mẫu): Tải tại đây
  5. Kế hoạch học tập toàn khóa, có sự đồng ý của người hướng dẫn(theo mẫu BMTS05): Tải tại đây
  6. 02 thư giới thiệu của nhà khoa học cùng ngành (theo mẫu BMTS04): Tải tại đây
  7. Đơn xin bảo vệ Tiểu luận tổng quan:Tải tại đây