A. CHỨC NĂNG

 • Tham mưu cho Hiệu Trưởng về chiến lược phát triển đào tạo sau đại học;
 • Tổ chức, phát triển và quản lý các hoạt động của chương trình đào tạo sau đại học tại Trường theo đúng quy định, quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định của Trường;
 • Đẩy mạnh việc nghiên cứu khoa học cho các đề tài mang tính ứng dụng trong phạm vi các ngành đào tạo sau đại học tại Trường.

B. NHIỆM VỤ

1. Tham mưu cho Hiệu trưởng về chiến lược phát triển đào tạo sau đại học:

  • Xây dựng chiến lược, chính sách, định hướng phát triển đào tạo.
  • Phát triển các ngành, bậc đào tạo sau đại học của Trường.
  • Xây dựng kế hoạch phát triển đào tạo và đổi mới công tác đào tạo của Trường.
  • Xây dựng mạng lưới mở rộng hợp tác đào tạo với các cơ sở giáo dục trong nước.

2. Tổ chức và quản lý các hoạt động tuyển sinh, tổ chức đào tạo sau đại học:

2.1. Công tác Tổ chức và triển khai thực hiện

   • Xây dựng, ban hành các quy chế, quy định và hướng dẫn thực hiện quy chế, quy định về đào tạo sau đại học;
   • Kế hoạch và tổ chức tuyển sinh sau đại học;
   • Tổ chức đào tạo cho các khóa tuyển sinh sau đại học.
   • Tổ chức thực hiện luận văn, đế án, luận án;
   • Tổ chức xét và công bố tốt nghiệp cho học viên;
   • Tổ chức in và cấp phát bằng tốt nghiệp;
   • Giải quyết học vụ sau đại học;
   • Quản lý và lưu trữ kết quả học tập của người học;

2.2. Công tác phối hợp

   • Phối hợp các khoa trong việc xây dựng, rà soát, đánh giá chương trình đào tạo sau Đại học;
   • Phối hợp các Khoa và đơn vị khác triển khai tuyển sinh sau đại học.

3. Đẩy mạnh việc nghiên cứu khoa học cho các đề tài mang tính ứng dụng trong phạm vi các ngành đào tạo sau đại học tại Trường.

  • Phối hợp với phòng Khoa học công nghệ, các khoa, viện trong việc lựa chọn các đề tài định hướng hoạt động nghiên cứu…