Thông báo Thời gian học và đóng học phí các lớp Thạc sĩ – Khóa 2023 (đợt 1)

_Nhà trường thông báo tới học viên Thạc sĩ khóa 2023 đợt 1 các ngành: Du lịch (DL), Quản trị kinh doanh (QTKD), Tài chính ngân hàng (TCNH), Công nghệ thông tin (CNTT), Kiểm nghiệm thuốc & độc chất (KNT&ĐC), Luật kinh tế (LKT), Ngôn ngữ Anh (NNA), Kỹ thuật xây dựng (KTXD) và CN Quản lý ATGT đường bộ (QLATGT) về thời gian đóng học phí khóa 2023
_Chi tiết thông báo: Xem tại đây