CĐR, CTĐT Thạc sĩ ngành TCNH từ khóa 2018

Chuẩn đầu ra CTĐT thạc sĩ, áp dụng từ khóa 2018 – Xem tại đây

CTĐT thạc sĩ TCNH, áp dụng từ khóa 2018 – Xem tại đây

Đề cương chi tiết – Xem tại đây