Quyết định giao đề tài và giảng viên hướng dẫn luận văn Thạc sĩ 21MTC1B & 20MTC1.BD

_Nhà trường ban hành quyết định giao đề tài luận văn Thạc sĩ và phân công giảng viên hướng dẫn cho các học viên Thạc sĩ ngành Tài chính Ngân hàng lớp 21MTC1B & 20MTC1.BD