Thông báo Thời gian học và đóng học phí các lớp Thạc sĩ – Khóa 2022 (đợt 2)

_Nhà trường thông báo tới học viên Thạc sĩ khóa 2022 đợt 2 các ngành: Du lịch (DL), Quản trị kinh doanh (QTKD), Tài chính ngân hàng (TCNH), Công nghệ thông tin (CNTT), Kiểm nghiệm thuốc & độc chất (KNT&ĐC) và Luật kinh tế (LKT) về thời gian học và đóng học phí khóa 2022.
_Chi tiết thông báo: Xem tại đây