Thông báo học phí trình độ tiến sĩ và thạc sĩ năm 2022

Căn cứ Thông báo số 145/TB-NTT ngày 20/7/2022 và Thông báo số 182/TB-NTT ngày 09/9/2022

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành thông tin về học phí trình độ Thạc sĩ và Tiến sĩ khóa 2022 như sau:

1/ Học phí Thạc sĩ

  • Các ngành: CNTT, Kỹ thuật xây dựng: 1,184,000 vnđ/Tín chỉ
  • Các ngành: Du lịch, Luật kinh tế, QTKD, TCNH, Ngôn ngữ Anh: 1,250,000 vnđ/Tín chỉ
  • Ngành Kiểm nghiệm thuốc và độc chất: ,2,000,000 vnđ/Tín chỉ

2/ Học phí Tiến sĩ Công nghệ thông tin: 3,000,000 vnđ/Tín chỉ