Thông báo Tổ chức Lễ Tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp cho Học viên Thạc sĩ năm 2022

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành thông báo đến học viên Thạc sĩ về việc tổ chức lễ tốt nghiệp; cấp bằng tốt nghiệp và các điều kiện nhận bản chính bằng tốt nghiệp
_Chi tiết thông báo: Xem tại đây