Thông báo về việc cấp phát bằng học viên Thạc sĩ

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành thông báo đến toàn thể học viên về việc cấp bằng tốt nghiệp và các điều kiện nhận bản chính bằng tốt nghiệp như sau:

 Chi tiết thông báo: Xem tại đây