CĐR, CTĐT Thạc sĩ ngành TCNH từ khóa 2020

Chuẩn đầu ra CTĐT thạc sĩ, áp dụng từ khóa 2020 – Xem tại đây

CTĐT thạc sĩ TCNH, áp dụng từ khóa 2020 – Xem tại đây

Bản mô tả CTĐT – Xem tại đây