Thông báo Kế hoạch thực hiện luận văn Thạc sĩ TCNH lớp 21MTC1.BD

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành thông báo cho các học viên Thạc sĩ Tài chính ngân hàng lớp 21MTC1.BD về Kế hoạch thực hiện luận văn Thạc sĩ như sau:

Chi tiết thông báo: Xem tại đây

Các biểu mẫu, học viên tải ở đây: http://saudaihoc.ntt.edu.vn/bieu-mau