NTTU-Quy trình quản lý đào tạo sau đại học

1. Quy trình giải quyết học vụ – Xem tại đây

2. Quy trình khảo sát sau đại học – Xem tại đây

3. Quy trình Thời khóa biểu – Xem tại đây

4. Quy trình Nhập điểm môn học sau đại học – Xem tại đây

5. Quy trình thực hiện Luận văn thạc sĩ – Xem tại đây